DubnickyKastiel.sk používania webových stránok

Stránka DubnickyKastiel.sk umiestnená na https://www.dubnickykastiel.sk/ je autorským dielom patriacim DubnickyKastiel. Niektoré funkcie stránky môžu podliehať dodatočným usmerneniam, podmienkam alebo pravidlám, ktoré budú zverejnené na stránke v súvislosti s týmito funkciami.

Všetky takéto dodatočné podmienky, usmernenia a pravidlá sú do týchto podmienok začlenené formou odkazu.

Prístup na Stránku

S výhradou týchto podmienok. Spoločnosť vám udeľuje neprenosnú, nevýhradnú, odvolateľnú, obmedzenú licenciu na prístup na stránku výlučne pre vaše osobné, nekomerčné použitie.

Určité obmedzenia.Práva schválené v týchto Podmienkach podliehajú nasledujúcim obmedzeniam: (a) Stránku nebudete predávať, prenajímať, prenajímať, prevádzať, prideľovať, distribuovať, hosťovať ani inak komerčne využívať; (b) nebudete meniť, vytvárať odvodené diela, rozoberať, spätne kompilovať alebo spätne analyzovať žiadnu časť stránky; (c) nebudete mať prístup na stránku s cieľom vytvoriť podobnú alebo konkurenčnú webovú stránku; a (d) pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, žiadna časť Stránky sa nesmie kopírovať, reprodukovať, distribuovať, opätovne publikovať, sťahovať, zobrazovať, uverejňovať alebo prenášať v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami, pokiaľ nie je uvedené inak, akékoľvek budúce vydanie, aktualizácia alebo ostatné doplnky k funkcionalite Stránky podliehajú týmto Podmienkam. Všetky oznámenia o autorských právach a iných vlastníckych právach na stránke musia byť zachované na všetkých jej kópiách.

Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť Stránku s upozornením alebo bez neho. Súhlasili ste s tým, že spoločnosť nebude niesť zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za akúkoľvek zmenu, prerušenie alebo ukončenie stránky alebo akejkoľvek jej časti.

Žiadna podpora ani údržba. Súhlasíte s tým, že Spoločnosť nebude mať žiadnu povinnosť poskytovať vám akúkoľvek podporu v súvislosti so Stránkou.

S výnimkou akéhokoľvek používateľského obsahu, ktorý môžete poskytnúť, ste si vedomí toho, že všetky práva duševného vlastníctva vrátane autorských práv, patentov, ochranných známok a obchodných tajomstiev na stránke a jej obsahu sú vo vlastníctve Spoločnosti alebo jej dodávateľov. Všimnite si, že tieto Podmienky a prístup na Stránku vám nedávajú žiadne práva, nárok ani podiel na právach duševného vlastníctva, s výnimkou obmedzených prístupových práv vyjadrených v časti 2.1. Spoločnosť a jej dodávatelia si vyhradzujú všetky práva, ktoré nie sú udelené v týchto podmienkach.

Odkazy a reklamy tretích strán; Iní používatelia

Odkazy a reklamy tretích strán. Stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky a služby tretích strán a/alebo zobrazovať reklamy pre tretie strany. Takéto odkazy a reklamy tretích strán nie sú pod kontrolou spoločnosti a spoločnosť nezodpovedá za žiadne odkazy a reklamy tretích strán. Spoločnosť poskytuje prístup k týmto odkazom a reklamám tretích strán len pre vaše pohodlie a nekontroluje, neschvaľuje, nemonitoruje, neschvaľuje, nezaručuje ani neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa odkazov a reklám tretích strán. Všetky odkazy a reklamy tretích strán používate na vlastné riziko a mali by ste pri tom postupovať s primeranou mierou opatrnosti a uváženia. Keď kliknete na ktorýkoľvek z odkazov a reklám tretích strán, uplatnia sa príslušné podmienky a zásady tretích strán vrátane postupov tretích strán v oblasti ochrany osobných údajov a zhromažďovania údajov.

Iní používatelia. Každý používateľ Stránky je výhradne zodpovedný za všetok svoj vlastný Používateľský obsah. Pretože nekontrolujeme Používateľský obsah, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nenesieme zodpovednosť za žiadny Používateľský obsah, či už ho poskytujete vy alebo iní. Súhlasíte s tým, že Spoločnosť nebude zodpovedná za žiadne straty alebo škody vzniknuté v dôsledku takýchto interakcií. Ak dôjde k sporu medzi vami a ktorýmkoľvek používateľom Stránky, nie sme povinní sa do toho zapojiť.

Týmto oslobodzujete a navždy zbavujete Spoločnosť a našich úradníkov, zamestnancov, zástupcov, nástupcov a postupníkov a týmto sa vzdávate a vzdávate sa každého minulého, súčasného a budúceho sporu, nároku, sporu, požiadavky, práva, povinnosti, zodpovednosti, činnosť a príčina konania akéhokoľvek druhu a povahy, ktorá vznikla alebo vychádza priamo alebo nepriamo z tejto stránky, alebo ktorá priamo či nepriamo súvisí s touto stránkou. Ak ste obyvateľom Kalifornie, týmto sa vzdávate časti 1542 kalifornského občianskeho zákonníka v súvislosti s vyššie uvedeným, v ktorom sa uvádza: „všeobecné oslobodenie sa nevzťahuje na pohľadávky, o ktorých veriteľ nevie alebo o ktorých nemá podozrenie, že existujú v jeho prospech. čas vykonania oslobodenia, ktorý, ak je mu známy, musel mať podstatný vplyv na jeho vyrovnanie s dlžníkom.“

Vylúčenia zodpovednosti

Stránka je poskytovaná na báze „tak ako je“ a „ako je dostupná“ a spoločnosť a naši dodávatelia výslovne odmietajú akékoľvek a všetky záruky a podmienky akéhokoľvek druhu, či už výslovné, predpokladané alebo zákonné, vrátane všetkých záruk alebo podmienok predajnosti. , vhodnosť na konkrétny účel, titul, pokojné užívanie, presnosť alebo neporušovanie. My a naši dodávatelia nezaručujeme, že stránka bude spĺňať vaše požiadavky, bude dostupná nepretržite, včas, bezpečne alebo bezchybne, alebo bude presná, spoľahlivá, bez vírusov alebo iného škodlivého kódu, úplná, legálna. , alebo bezpečný. Ak príslušný zákon vyžaduje akékoľvek záruky týkajúce sa stránky, všetky takéto záruky sú obmedzené na deväťdesiat (90) dní od dátumu prvého použitia.

Niektoré jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie implicitných záruk, takže vyššie uvedené vylúčenie sa na vás nemusí vzťahovať. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenia dĺžky implicitnej záruky, takže vyššie uvedené obmedzenie sa na vás nemusí vzťahovať.

Obmedzenie zodpovednosti

V maximálnom rozsahu povolenom zákonom spoločnosť alebo naši dodávatelia v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči vám alebo akejkoľvek tretej strane za akýkoľvek ušlý zisk, stratu údajov, náklady na obstaranie náhradných produktov alebo akékoľvek nepriame, následné, príkladné, náhodné, špeciálne alebo represívne škody vyplývajúce z alebo súvisiace s týmito podmienkami alebo s vaším používaním alebo neschopnosťou používať stránku, aj keď spoločnosť bola upozornená na možnosť takýchto škôd. Prístup na stránku a jej používanie je na vašom vlastnom uvážení a na vaše riziko a za akékoľvek poškodenie vášho zariadenia alebo počítačového systému alebo stratu údajov, ktorá z toho vyplýva, nesiete výhradnú zodpovednosť.

V maximálnom rozsahu povolenom zákonom, bez ohľadu na čokoľvek, čo je v tomto dokumente v rozpore, bude naša zodpovednosť voči vám za akékoľvek škody vyplývajúce z tejto zmluvy alebo súvisiace s touto dohodou vždy obmedzená na maximálne päťdesiat amerických dolárov (50 USD). Existencia viac ako jedného nároku tento limit nerozšíri. Súhlasíte s tým, že naši dodávatelia nebudú niesť žiadnu zodpovednosť akéhokoľvek druhu vyplývajúcu z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiacu.

Niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenie alebo vylúčenie zodpovednosti za náhodné alebo následné škody, takže vyššie uvedené obmedzenie alebo vylúčenie sa na vás nemusí vzťahovať.

Doba platnosti a ukončenie.V súlade s touto sekciou zostanú tieto Podmienky v plnej platnosti a účinnosti počas používania Stránky. Môžeme pozastaviť alebo ukončiť vaše práva na používanie stránky kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu podľa vlastného uváženia, vrátane akéhokoľvek používania stránky v rozpore s týmito podmienkami. Po ukončení vašich práv podľa týchto podmienok sa váš účet a právo na prístup a používanie stránky okamžite ukončia. Beriete na vedomie, že akékoľvek zrušenie vášho účtu môže zahŕňať vymazanie vášho používateľského obsahu spojeného s vaším účtom z našich živých databáz. Spoločnosť nebude mať voči vám žiadnu zodpovednosť za ukončenie vašich práv podľa týchto podmienok. Aj po ukončení vašich práv podľa týchto Podmienok zostanú v platnosti nasledujúce ustanovenia týchto Podmienok: Časti 2 až 2.5, Časť 3 a Časti 4 až 10.

Zásady autorských práv.

Spoločnosť rešpektuje duševné vlastníctvo iných a žiada používateľov našej stránky, aby urobili to isté. V súvislosti s našou stránkou sme prijali a implementovali politiku rešpektujúcu autorský zákon, ktorá zabezpečuje odstránenie akýchkoľvek materiálov porušujúcich autorské práva a ukončenie používania našich online stránok, ktorí sú opakovanými porušovateľmi práv duševného vlastníctva vrátane autorských práv. Ak sa domnievate, že niektorý z našich používateľov používaním našej stránky nezákonne porušuje autorské práva k dielu a želáte si, aby bol materiál údajne porušujúci tieto práva odstránený, nasledujúce informácie vo forme písomného oznámenia (v zmysle až 17 USC § 512(c)) musia byť poskytnuté nášmu určenému zástupcovi pre autorské práva:

  • váš fyzický alebo elektronický podpis;
  • identifikácia autorských diel, o ktorých tvrdíte, že boli porušené;
  • identifikácia materiálu v našich službách, o ktorom tvrdíte, že porušuje autorské práva a o ktorého odstránenie nás žiadate;
  • dostatočné informácie, ktoré nám umožnia takýto materiál nájsť;
  • vašu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu;
  • vyhlásenie, že ste v dobrej viere presvedčení, že použitie nežiaduceho materiálu nie je povolené vlastníkom autorských práv, jeho zástupcom alebo zákonom;
  • vyhlásenie, že informácie v oznámení sú presné a že ste buď vlastníkom autorských práv, ktoré boli údajne porušené, alebo že máte oprávnenie konať v mene vlastníka autorských práv.
  • Upozorňujeme, že v súlade s 17 USC § 512(f) akékoľvek nesprávne uvedenie podstatných skutočností v písomnom oznámení automaticky vystavuje sťažujúcu sa strane zodpovednosti za akékoľvek škody, náklady a poplatky za právne zastupovanie, ktoré nám vzniknú v súvislosti s písomným oznámením a obvinením porušenie autorských práv.

Kontaktné informácie:

Adresa: https://www.dubnickykastiel.sk/

Email: pomoc@dubnickykastiel.sk